u  104學年度第1學期性平相關課程:2

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

專業科目

 

u  103學年度第2學期性平相關課程:2

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

專業科目

 

u  103學年度第1學期性平相關課程:3

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別關係(通識2)

郭亭亞

必修

2

專業科目

 

u  102學年度第2學期性平相關課程:9

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

幼保二甲

幼兒性別教育

謝玉貞

選修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

曾素芬

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

曾素芬

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

 

u  102學年度第1學期性平相關課程:8

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

護理三丙

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

護理三乙

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

醫技二甲

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

醫技二乙

性別關係

陳碧珍

選修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

關筑云

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

關筑云

必修

2

分類通識

 

u  101學年度第2學期性平相關課程:8

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

四幼保一A

性別關係

謝玉貞

選修

2

專業科目

護理三乙

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

 

u  101學年度第1學期性平相關課程:10

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

護理三丙

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

護理三丁

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

醫技二乙

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

醫技二甲

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

謝玉貞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

黃金山

必修

2

分類通識

 

u  100學年度第2學期性平相關課程:9

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

夜二長照三A

性別平等教育(通識2)

陳美珠

必修

2

通識科目

四幼保一A

性別關係

謝玉貞

選修

2

專業科目

夜四幼保一A

性別關係

傅清雪

選修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

郭亭亞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

郭亭亞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

郭亭亞

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

郭亭亞

必修

2

分類通識

 

u  100學年度第1學期-性平相關課程:13

開課班級

科目名稱

授課老師

選修別

學分數

課程類別

護理三甲

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

護理三丙

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

醫技二甲

性別關係

黃金山

選修

2

專業科目

醫技二乙

性別關係

陳碧珍

選修

2

專業科目

夜二醫管三A

性別關係

潘麗琪

選修

2

專業科目

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別平等教育(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

潘麗琪

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

關筑云

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

關筑云

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

關筑云

必修

2

分類通識

通識教育中心

性別關係(通識2)

關筑云

必修

2

分類通識

 

性別平等教育委員會製